Të drejtat dhe detyrimet
në marrëdhënie pune

Detyrimet e punëdhënësve

 • Detyrimi për t’i siguruar punëtorit kryerjen e punës së dakorduar;
 • Detyrimi për t’i siguruar pagesë adekuate për kryerjen e punës në perputhje me ligjin;
 • Detyrimi për t’i siguruar kushte për sigurinë e jetës dhe shëndetit të punëtorit;
 • Detyrimi për të mbrojtur personalitetin (dinjitetin dhe privatësinë) e punëtorit;
 • Detyrimi për mbrojtjen e të dhënave personale të punëtorit.

Detyrimet e punëtorëve

 • Detyrimi i punëtorit për t’i përmbushur kërkesat dhe udhëzimet e punëdhënësit;
 • Detyrimi i punëtorit për të kryer punën me ndërgjegje;
 • Detyrimi i punëtorit (në rastet e përcaktuara me ligj dhe kontratë kolektive) për të kryer punë të tjera që nuk parashikohen në kontratën e punës nëse është brenda nivelit të përgatitjes së tij profesionale;
 • Detyrimi i punëtorit të përmbahet nga çdo veprim që është i dëmshëm ose që mund të dëmtojë interesat e punëdhënësit;
 • Detyrimi i punëtorit për të respektuar dhe zbatuar rregulloret për mbrojtjen në punë dhe mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të tij, si dhe jetën dhe shëndetin e personave të tjerë;
 • Detyrimi i punëtorit për të informuar punëdhënësin për rrethanat thelbësore që ndikojnë ose mund të ndikojnë në përmbushjen e detyrimeve të tij kontraktuale;
 • Detyrimi i punëtorit për të ruajtur sekretet e punës;
 • Detyrimi i punëtorit për të respektuar ndalimin ligjor për veprimtari konkurrente gjatë kohëzgjatjes të marrëdhënies së punës.
Mundi im,
Të drejtat e mia
Share

Fushata për të drejtat e punëtorëve realizohet nga
Këshilli Ekonomik-Shoqëror me mbështetje nga Përforcimi I Dialogut Social.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, dhe zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare e Punës.

partners1

Përmbajtja është përgjegjësi e projektit Përforcim I Dialogut Shoqëror,
  dhe nuk pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian

Mundi im,
Të drejtat e mia

Të drejtat dhe detyrimet në marrëdhënie pune

Detyrimet e punëdhënësve

 • Detyrimi për t’i siguruar punëtorit kryerjen e punës së dakorduar;
 • Detyrimi për t’i siguruar pagesë adekuate për kryerjen e punës në perputhje me ligjin;
 • Detyrimi për t’i siguruar kushte për sigurinë e jetës dhe shëndetit të punëtorit;
 • Detyrimi për të mbrojtur personalitetin (dinjitetin dhe privatësinë) e punëtorit;
 • Detyrimi për mbrojtjen e të dhënave personale të punëtorit.

Detyrimet e punëtorëve

 • Detyrimi i punëtorit për t’i përmbushur kërkesat dhe udhëzimet e punëdhënësit;
 • Detyrimi i punëtorit për të kryer punën me ndërgjegje;
 • Detyrimi i punëtorit (në rastet e përcaktuara me ligj dhe kontratë kolektive) për të kryer punë të tjera që nuk parashikohen në kontratën e punës nëse është brenda nivelit të përgatitjes së tij profesionale;
 • Detyrimi i punëtorit të përmbahet nga çdo veprim që është i dëmshëm ose që mund të dëmtojë interesat e punëdhënësit;
 • Detyrimi i punëtorit për të respektuar dhe zbatuar rregulloret për mbrojtjen në punë dhe mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të tij, si dhe jetën dhe shëndetin e personave të tjerë;
 • Detyrimi i punëtorit për të informuar punëdhënësin për rrethanat thelbësore që ndikojnë ose mund të ndikojnë në përmbushjen e detyrimeve të tij kontraktuale;
 • Detyrimi i punëtorit për të ruajtur sekretet e punës;
 • Detyrimi i punëtorit për të respektuar ndalimin ligjor për veprimtari konkurrente gjatë kohëzgjatjes të marrëdhënies së punës.
Share

Fushata për të drejtat e punëtorëve realizohet nga
Këshilli Ekonomik-Shoqëror me mbështetje nga Përforcimi I Dialogut Social.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, dhe zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare e Punës.

partners1

Përmbajtja është përgjegjësi e projektit Përforcim I Dialogut Shoqëror,
  dhe nuk pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian