Mundi im,
Të drejtat e mia

Informata më
të hollësishme

Këshilli Ekonomik dhe Social   – https://ness.mk/    

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale – https://www.mtsp.gov.mk/  

Federata e Sindikatave të Maqedonisë  – http://ssm.org.mk/mk   

Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë  – http://www.orm.org.mk/index.php/mk/    

Organizata Ndërkombëtare e Punës – https://www.ilo.org/budapest/lang–en/index.htm

Forcimi i Dialogut Social  – https://socijalendijalog.mk/     

Fushata për të drejtat e punëtorëve realizohet
nga Këshilli Ekonomik-Shoqëror me
mbështetje nga Përforcimi I Dialogut Social.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, dhe zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare e Punës.

partners1

Përmbajtja është përgjegjësi e projektit Përforcim I Dialogut Shoqëror,
  dhe nuk pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian

Fushata për të drejtat e punëtorëve realizohet nga Këshilli
Ekonomik-Shoqëror me mbështetje
nga Përforcimi I Dialogut Social.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, dhe zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare e Punës.

partners1

Përmbajtja është përgjegjësi e projektit Përforcim I Dialogut Shoqëror, dhe nuk pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian