Права и обврски во
работен однос

Обврски на работодавачите

 • Обврска да му го обезбеди на работникот вршењето на договорената работа;
 • Обврска да му обезбеди соодветно плаќање на работникот за вршењето на работата во согласност со закон;
 • Обврска да му обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работникот;
 • Обврска да ја штити личноста (достоинството и приватноста) на работникот;
 • Обврска да ги штити личните податоци на работникот.

Обврски на работниците

 • Обврска на работникот да ги почитува барањата и упатствата на работодавачот;
 • Обврска на работникот совесно да ја извршува работата;
 • Обврска на работникот (во случаите определени со закон и со колективен договор) да врши и друга работа што не е предвидена со договорот за вработување доколку е во рамките на степенот на неговата стручна подготовка;
 • Обврска на работникот да се воздржува од сите постапки што се штетни или би ги повредиле интересите на работодавачот;
 • Обврска на работникот да ги почитува и да ги спроведува прописите за заштита при работа и да ги заштити својот живот и своето здравје, како и здравјето и животот на другите лица;
 • Обврска на работникот да го известува работодавачот за суштинските околности што влијаат, односно би можеле да влијаат врз исполнувањето на неговите договорни обврски;
 • Обврска на работникот за чување деловна тајна;
 • Обврска на работникот за почитување на законската забрана за конкурентско дејствување при времетраење на работниот однос.
Share

Кампањата работнички права ја реализира
Економско-социјалниот совет co поддршка на Зајакнување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот

partners1

Содржината е единствена одговорност на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог,
и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Мој труд.
Мои права.

Права и
обврски во
работен
однос

Обврски на работодавачите

 • Обврска да му го обезбеди на работникот вршењето на договорената работа;
 • Обврска да му обезбеди соодветно плаќање на работникот за вршењето на работата во согласност со закон;
 • Обврска да му обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работникот;
 • Обврска да ја штити личноста (достоинството и приватноста) на работникот;
 • Обврска да ги штити личните податоци на работникот.

Обврски на работниците

 • Обврска на работникот да ги почитува барањата и упатствата на работодавачот;
 • Обврска на работникот совесно да ја извршува работата;
 • Обврска на работникот (во случаите определени со закон и со колективен договор) да врши и друга работа што не е предвидена со договорот за вработување доколку е во рамките на степенот на неговата стручна подготовка;
 • Обврска на работникот да се воздржува од сите постапки што се штетни или би ги повредиле интересите на работодавачот;
 • Обврска на работникот да ги почитува и да ги спроведува прописите за заштита при работа и да ги заштити својот живот и своето здравје, како и здравјето и животот на другите лица;
 • Обврска на работникот да го известува работодавачот за суштинските околности што влијаат, односно би можеле да влијаат врз исполнувањето на неговите договорни обврски;
 • Обврска на работникот за чување деловна тајна;
 • Обврска на работникот за почитување на законската забрана за конкурентско дејствување при времетраење на работниот однос.
Share

Кампањата работнички права ја реализира
Економско-социјалниот совет co поддршка на Зајакнување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот

partners1

Содржината е единствена одговорност на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог,
и не ги одразува ставовите на Европската Унија.