Мој труд.
Мои права.

Повеќе
информации

Економско-социјален совет – https://ness.mk/

Министерство за труд и социјална политика – https://www.mtsp.gov.mk/

Сојуз на синдикатите на Македонија – http://ssm.org.mk/mk

Организација на работодавачи на Македонија – http://www.orm.org.mk/index.php/mk/

Меѓународна организација на трудот – https://www.ilo.org/budapest/lang–en/index.htm

Зајакнување на социјалниот дијалог – https://socijalendijalog.mk/

Кампањата работнички права ја реализира
Економско-социјалниот совет co поддршка на
Зајакнување на социјалниот дијалог

Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот

partners1

Содржината е единствена одговорност на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог,
и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Кампањата работнички права ја реализира Економско-социјалниот совет co поддршка на Зајакнување на социјалниот дијалог

Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот

partners1

Содржината е единствена одговорност на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог,
и не ги одразува ставовите на Европската Унија.