Контакт

Економско-социјален совет

Ул. Даме Груев бр. 14

Скопје 

Телефон: 02 3106 580
Е-пошта: info@ness.mk

Share

Кампањата работнички права ја реализира
Економско-социјалниот совет co поддршка на Зајакнување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот

partners1

Содржината е единствена одговорност на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог,
и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Мој труд.
Мои права.

Контакт

Економско-социјален совет

Ул. Даме Груев бр. 14

Скопје 

Телефон: 02 3106 580
Е-пошта: info@ness.mk

Кампањата работнички права ја реализира
Економско-социјалниот совет co поддршка на Зајакнување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот

partners1

Содржината е единствена одговорност на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог,
и не ги одразува ставовите на Европската Унија.